รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

ชื่อผลงาน/ทุน : รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2553
ประเภท :ศิษย์เก่า
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเครือข่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์

(- กลุ่มบุคลากร -)

ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉลาด จันทรสมบัติ
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะศึกษาศาสตร์

รายละเอียดข่าว (1628)

หัวข้อข่าว : รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2553

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉลาด จันทรสมบัติ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเครือข่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2553

วุฒิการศึกษา

– พ.ศ.2550 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) การบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– พ.ศ.2526 การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
– พ.ศ.2522 การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

ประวัติการทำงาน

– พ.ศ. 2539-2541 อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– พ.ศ. 2542-2545 รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– พ.ศ. 2544-2545 ผู้อำนวยการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– พ.ศ. 2546-2547 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– พ.ศ. 2549-2552 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– พ.ศ. 2553- ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเครือข่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลงานโดดเด่น

ตีพิมพ์ผลงานวิชาการนานาชาติ (ตีพิมพ์เดี่ยวและเป็นคนแรกของผลงาน)

1) Chalard Chantarasombat, Boonchom Srisa-ard Development a Knowledge Management Model for Self-Reliant Communities,The Social SciencesMedwell Journals. 4(4) July-August, 2009 หน้า 392-396.
2) Chalard Chantarasombat, Developing Knowledge Management Network of Teacher for Students of Faculty of Education, MahasarakhamUniversity,The Social Sciences Medwell Journals. 4(4) July-August, 2009 หน้า 397-401.
3) Chalard Chantarasombat, Development of a Management Action LearningProcess Facilitating Student Centered Learning Education Management for Local Development Course 0501803,The Social SciencesMedwell Journals. 4(5) September-November, 2009 หน้า 424-427.
4) Chalard Chantarasombat, Strategy to Develop Desirable Student Qualities for MahasarakhamProvince by Using Educational Research Network,The Social ScienceMedwell Journals. 4(5) September-November, 2009 หน้า 453-456.
5) Chalard Chantarasombat, The Learning Process for Construction and Development of the network of Community Organization for Self-Reliance in Thailand. The Social Sciences,Medwell Journals. 4(6) September-October 2009, หน้า 540-548.
6) Chalard Chantarasombat, Matthew H.S.Kuofie, A Model for Construction and Development of Network of Community Organization Learning Process: A Case for Self-reliance in Thailand.International Journal of Educational Administration and Development. 1(1) January-June 2010, หน้า 22-34.
7) Chalard Chantarasombat, PLAN Thailand: Community Capacity Assessment. European Journal of Social Sciences.10(3) October, 2009: หน้า 435-455.
8) Chalard Chantarasombat, Model a Knowledge Management for Educational Quality Assurance in Faculty of Education, MahasarakhamUniversity in Thailand. European Journal of Social Sciences. 11(3) November, 2009 หน้า 428-440.
9) Chalard Chantarasombat, Evaluation of Training for ThoulakhomSchool Cluster Implementing the Education Development Project for Lao PDR. European Journal of Social Science.11(3) November, 2009. หน้า 453-463
10) Chalard Chantarasombat, Boonchom Srisa-Ard, -Matthew H.S. Kuofie, -Murray E. Jennex, Using Knowledge Management to Create Self-Reliant Communities in Thailand. International Journal of Knowledge Management(IJKM). 6(1) January-June 2010: หน้า 62-78

รางวัลดีเด่น

1) 25 พฤศจิกายน 2532 ศึกษานิเทศก์ดีเด่นระดับประเทศ (วันประถมศึกษาแห่งชาติ 2532)

2) May,10-13, 2009. CERTIFICATE of MERIT: Presented with “Best Business Administrative & Education research Award” Global Strategic Management, from Inc., Central Michigan UniversityUSA. By Professor Dr. Matthew H.S. Kuofie, International At the Annual International Conference on Global Business, JM Marriott, Dubai, United Arab Emirates May,10-13, 2009.

3) June 29-30, 2010. CERTIFICATE of MERIT: Presented with “Best Research & Educational Health Community Paper Award”. International Conference on Educational Reform (ICER2010) : Educational Change in the Age of Global Warming, Hoang Anh Gia Lai (HAGL) in Plaza Da Nang, Vietnam, By Professor Dr. Matthew H.S. Kuofie, Global Strategic Management, from Inc., Central Michigan UniversityUSA.

4) รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2553

5) ผลงานวิชาการนานาชาติ (ตีพิมพ์เดี่ยวและเป็นคนแรกของผลงาน)

วันที่ประกาศข่าว : 12 ก.ย. 2010 ที่มา : คณะศึกษาศาสตร์