โครงการนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพนม

โดยความร่วมมือระหว่าง สพป.นครพนม เขต 2 กับ
สาขาวิชาการนิเทศการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการและแผนงานการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนนำร่องในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ซึ่งเน้นนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  2. เพื่อพัฒนากระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้นวัตกรรมคลินิกการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สำหรับสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
  3. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมคลินกการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สำหรับสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
  4. เพื่อพัฒนาระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงผู้หนุนนำการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนในโรงเรียนนำร่องของโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ซึ่งเน้นนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  5. เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้พัฒนาทักษะการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ผู้บริหารและครูในโรงเรียนนำร่องของโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ซึ่งเน้นนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  6. เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนนำระดับโรงเรียนให้มีทักษะการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ครูในโรงเรียนนำร่องของโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ซึ่งเน้นนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เอกสารโครงการ Download