หลักสูตรฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสอนของครูประจำการ

ดาวน์โหลดเอกสาร [Word] [PDF]

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนของครูและกระบวนการนิเทศของบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้นวัตกรรมคลินิกนิเทศการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือและวัฒนธรรมการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
  3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา