ติดต่อ

หน่วยวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดการความรู้ 

อาคาร 8 เหลี่ยม สาขาวิชาการนิเทศการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ถนน นครสวรรค์ ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000

e-mail : chalard.c@msu.ac.th