จัดทำแผนที่และตัวชี้วัด

แผนที่สุขภาวะหมู่ 15 ตำบลเหล่าหลวง