Author Archives: admin

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการดำเนินงานงวดงานที่ 2”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการดำเนินงานงวดงานที่ 2” โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายบริการธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชน วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุม 5409 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หนังสือเชิญประชุม แผ่นพับ กำหนดการ เอกสารประกอบ สรุปผลการประชุม ภาพกิจกรรม

Posted in ภาพกิจกรรม | Leave a comment

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมชุมชนภาคอีสาน” วันที่ 22-23 กรกฎาคม

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมชุมชนภาคอีสาน” วันที่ 22-23 กรกฎาคม

Posted in ภาพกิจกรรม | Leave a comment

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมชุมชนภาคอีสาน” 5 – 6 กรกฎาคม 2553

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมชุมชนภาคอีสาน” วันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2553 หนังสือเชิญประชุม กำหนดการ เอกสารประกอบการการอบรม ภาพกิจกรรม

Posted in ภาพกิจกรรม | Leave a comment

ยุทธศาสตร์เครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานเหนือ

เครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานเหนือ พื้นที่เครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานบนประกอบไปด้วย ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย สกลนคร โดยมีศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี รับผิดชอบ มีสมาชิกเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมระดมความคิดเห็นจำนวน 10 คน ผลการระดมความคิดเห็นโดยใช้เทคนิค (SWOT) เป็นเครื่องมือในการระดมสมอง สรุปผลได้ดังนี้ จุดแข็ง 1. ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน SP ประกอบไปด้วยบุคคลที่หลากหลายวิชาชีพ 2. มีที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน SP อยู่ในพื้นที่ที่ให้คำปรึกษาซึ่งมีความใกล้ชิดกับวิสาหกิจชุมชนทำให้ทราบปัญหาที่ลึกซึ้ง จุดอ่อน 1. ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน SP ขาดความรู้ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาวิสาหกิจชุมชน 2. ขาดเงินงบประมารดำเนินการให้คำปรึกษา 3. ขาดการเชื่อมโยงเครือข่าย … Continue reading

Posted in เครือข่ายอีสานเหนือ | Leave a comment

โครงสร้างการบริหารเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนภาคอีสานใต้ 1

Posted in เครือข่ายอีสานใต้ 1 | Leave a comment

รายชื่อเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายชื่อเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานเหนือ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี ที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมลล์ 1 นางนราภรณ์ วงศ์อภัย 200/76 ถ.สายรอบเมือง ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 089-7119968 nori_nara@hotmail.com 2 นายทรงศักดิ์ รักขุมแก้ว 597/5 5ถ.โพศรี ต.หมายแข้งอ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 081-8719836 rugkhums@hotmail.com 3 นางไพรินทร์ แก้วกัญญา 70/8 ม.2 ซอย17 ถ.ศรีเชียงคาน ต.เชียงคาน … Continue reading

Posted in เครือข่าย | Leave a comment

กฎ ระเบียบ และข้อบังคับเครือข่าย

ระเบียบ ข้อบังคับ เครือข่ายผู้บริการให้คำปรึกษาวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คปว.) (Service Provider Network of North-Eastern) SP-NE ดาวน์โหลด กฎ ระเบียบ และข้อบังคับเครือข่าย

Posted in เครือข่าย | Leave a comment

โครงสร้างการบริหารเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนภาคอีสานตอนกลาง

Posted in เครือข่ายอีสานกลาง | Leave a comment

โครงสร้างการบริหารเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนภาคอีสานเหนือ

Posted in เครือข่ายอีสานเหนือ | Leave a comment

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานเครือข่ายผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชน

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานเครือข่ายผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชน 1) วิสัยทัศน์ เป็นเครือข่ายที่ปรึกษาที่มีคุณภาพในการให้บริการแก่วิสาหกิจชุมชน ภายใต้การพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญา อย่างต่อเนื่อง 2) พันธกิจ 1. พัฒนาศักยภาพของสมาชิกที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการแก่วิสาหกิจชุมชน 2. ประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักแก่วิสาหกิจชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ศึกษาวิจัยและพัฒนา ดำเนินกิจกรรม ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายที่ปรึกษา 4. บริหารจัดการองค์กร เครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 5. ประสานความร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้อง 6. ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นประโยชน์แก่วิสาหกิจชุมชน 3) เป้าประสงค์ (ภายในระยะเวลา 3 ปี) 1. พัฒนาความรู้ ความสามารถ เทคนิคเฉพาะทาง ให้กับสมาชิกและเครือข่ายที่ปรึกษา จำนวน 150 คน 2. ให้บริการคำปรึกษาแนะนำ … Continue reading

Posted in เครือข่าย | Leave a comment