Category Archives: เครือข่ายอีสานเหนือ

ยุทธศาสตร์เครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานเหนือ

เครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานเหนือ พื้นที่เครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานบนประกอบไปด้วย ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย สกลนคร โดยมีศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี รับผิดชอบ มีสมาชิกเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมระดมความคิดเห็นจำนวน 10 คน ผลการระดมความคิดเห็นโดยใช้เทคนิค (SWOT) เป็นเครื่องมือในการระดมสมอง สรุปผลได้ดังนี้ จุดแข็ง 1. ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน SP ประกอบไปด้วยบุคคลที่หลากหลายวิชาชีพ 2. มีที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน SP อยู่ในพื้นที่ที่ให้คำปรึกษาซึ่งมีความใกล้ชิดกับวิสาหกิจชุมชนทำให้ทราบปัญหาที่ลึกซึ้ง จุดอ่อน 1. ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน SP ขาดความรู้ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาวิสาหกิจชุมชน 2. ขาดเงินงบประมารดำเนินการให้คำปรึกษา 3. ขาดการเชื่อมโยงเครือข่าย … Continue reading

Posted in เครือข่ายอีสานเหนือ | Leave a comment

โครงสร้างการบริหารเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนภาคอีสานเหนือ

Posted in เครือข่ายอีสานเหนือ | Leave a comment

ทำเนียบเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานเหนือ

ทำเนียบเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานเหนือ นางนราภรณ์ วงศ์อภัย จ.อุดรธานี โทร.089-7119968 นางไพรินทร์ แก้วกัญญา จ.เลย โทร.080-6870804 นางวิไลรัตน์ สุภามา จ.เลย โทร.081-7089095 ผศ.วิโรจน์ ปิยพิยานันท์ จ.เลย โทร.089-4228644 นายทรงศักดิ์ รักขุมแก้ว จ.อุดรธานี โทร.081-8719836 นายโชคอนันต์ ธรรมโหร จ.อุดรธานี โทร.080-7688880 นางพัชพร ธรรมเกตุ จ.อุดรธานี โทร.083-1511193 นายวชิระ แก้วกุลบุตร จ.เลย โทร.084-4184992 นายชาญชัย อรศรี จ.หนองบัวลำภู โทร.087-2231587

Posted in เครือข่าย, เครือข่ายอีสานเหนือ | Leave a comment