Category Archives: เครือข่ายอีสานใต้ 1

โครงสร้างการบริหารเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนภาคอีสานใต้ 1

Posted in เครือข่ายอีสานใต้ 1 | Leave a comment

ทำเนียบเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานใต้ 1

ทำเนียบเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานใต้ 1 นส.ณชนก วันสุดล จ.นครราชสีมา โทร.081-9673330 นายเดช ไกรสุข จ.บุรีรัมย์ โทร.087-2587924 นายชัยวัฒน์ บุญมี จ.บุรีรัมย์ โทร.089-0541093 นายวิสันต์ชัย วงษ์กองแก้ว จ.บุรีรัมย์ โทร.087-2353569 นางอรทัย โพธิกนิษฐ์ จ.นครราชสีมา โทร.081-5487501 นายธีรพัฒน์ ขุนชนะ จ.นครราชสีมา โทร.083-1369323 นายเจษฎา เนื่องหล้า จ.นครราชสีมา โทร.081-8230033 นางขวัญอพัช อินทะกนก จ.นครราชสีมา โทร.089-9469546 อ.อนุรักษ์ สวายสมสีกุล จ.สุรินทร์ โทร.089-7170843

Posted in เครือข่าย, เครือข่ายอีสานใต้ 1 | Leave a comment