Category Archives: ภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการดำเนินงานงวดงานที่ 2”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการดำเนินงานงวดงานที่ 2” โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายบริการธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชน วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุม 5409 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หนังสือเชิญประชุม แผ่นพับ กำหนดการ เอกสารประกอบ สรุปผลการประชุม ภาพกิจกรรม

Posted in ภาพกิจกรรม | Leave a comment

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมชุมชนภาคอีสาน” วันที่ 22-23 กรกฎาคม

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมชุมชนภาคอีสาน” วันที่ 22-23 กรกฎาคม

Posted in ภาพกิจกรรม | Leave a comment

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมชุมชนภาคอีสาน” 5 – 6 กรกฎาคม 2553

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมชุมชนภาคอีสาน” วันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2553 หนังสือเชิญประชุม กำหนดการ เอกสารประกอบการการอบรม ภาพกิจกรรม

Posted in ภาพกิจกรรม | Leave a comment