การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการดำเนินงานงวดงานที่ 2”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการดำเนินงานงวดงานที่ 2” โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายบริการธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชน วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุม 5409 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาพกิจกรรม

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.

Leave a Reply