ยุทธศาสตร์การดำเนินงานเครือข่ายผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชน

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานเครือข่ายผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชน
1) วิสัยทัศน์
เป็นเครือข่ายที่ปรึกษาที่มีคุณภาพในการให้บริการแก่วิสาหกิจชุมชน ภายใต้การพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญา อย่างต่อเนื่อง
2) พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพของสมาชิกที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการแก่วิสาหกิจชุมชน
2. ประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักแก่วิสาหกิจชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ศึกษาวิจัยและพัฒนา ดำเนินกิจกรรม ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายที่ปรึกษา
4. บริหารจัดการองค์กร เครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล
5. ประสานความร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้อง
6. ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นประโยชน์แก่วิสาหกิจชุมชน

3) เป้าประสงค์ (ภายในระยะเวลา 3 ปี)
1. พัฒนาความรู้ ความสามารถ เทคนิคเฉพาะทาง ให้กับสมาชิกและเครือข่ายที่ปรึกษา จำนวน 150 คน
2. ให้บริการคำปรึกษาแนะนำ แก่วิสาหกิจชุมชน จำนวน 1,500 ราย
3. วิจัย/พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปีละ 1 เรื่อง (3 เรื่อง)
4. ประสานความร่วมมือเครือข่าย
5. ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้กับวิสาหกิจชุมชน
6. ประชาสัมพันธ์เครือข่ายที่ปรึกษาโดยใช้สื่อที่หลากหลายและกว้างขว้าง ของวิสาหกิจชุมชน ทุกแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคคลในเครือข่ายที่ปรึกษา ได้รับการยกย่องชมเชย ในระดับชาติ อย่างน้อย 1 คน
4) ยุทธศาสาตร์
1. พัฒนาคน Service Providers
2. พัฒนาการบริหารจัดการ
3. พัฒนาเครือข่ายภายใน/ภายนอก
4. พัฒนาวิสาหกิจ
5. พัฒนาองค์ความรู้ (ไทย/สากล) และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ปี
ตาราง แผนการดำเนินงานเครือข่ายผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชน

This entry was posted in เครือข่าย. Bookmark the permalink.

Leave a Reply