รายชื่อเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายชื่อเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานเหนือ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี

ที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมลล์
1 นางนราภรณ์ วงศ์อภัย 200/76 ถ.สายรอบเมือง ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 089-7119968 nori_nara@hotmail.com
2 นายทรงศักดิ์ รักขุมแก้ว 597/5 5ถ.โพศรี ต.หมายแข้งอ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 081-8719836 rugkhums@hotmail.com
3 นางไพรินทร์ แก้วกัญญา 70/8 ม.2 ซอย17 ถ.ศรีเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42100 080 -6870804 tonlhal-2552@hotnail.com
4 นางวิไลรัตน์ สุภามา 300 ม.11 ถนนเชียงคาน-เลย ต.ในเมืองอ.เมือง จ.เลย 42000 081-7089095 ooy_wilairat@hotmail.com
5 ผศ.วิโรจน์ ปิยพิยานันต์ 403 ม.8 ถ.เลย-เชียงคาน อ.เมือง จ.เลย 089-4228644
6 นายโชคอนันต์ธรรมโหร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรบริเวณ นำคมเชียงพิณ ต.นิคมสงเคราะห์อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 080-7688880 bandak_udon@hotmail.com
7 นายวิสันต์ชัย วงศ์กองแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 087-2353556 wisunchai@chaiyo.com
8 นายชาญชัย อรศรี โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ. หนองบัวลำภู 39140 087-2231587
9 นายวชิระ แก้วกุลบุตร 103 /144 ถ.พิพัฒนมงคล ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 084-4184992 wachira36@hotmail.com
10 นางพัชพร ธรรมเกตุ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 083-1510093 boong_gard@hotmail.com

รายชื่อเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานกลาง
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จังหวัดขอนแก่น

ที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมลล์
1 นางกัญญภา วงศ์ปัสสา หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 089- 8618595 kanyapa1@hotmail.com
2 น.ส.สุนันทา กลิ่นถาวร หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎมกาสารคามต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 084 -4285969 sununta101@hotmail.com
3 นายบดินทร์ แว่วสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฎมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 085-0000736 bordinals@hotmail.com
4 นางจุรีรัตน์ จันทรจำนง ศูนย์ประชุมแงเลิงจาน ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 089-2745935 kmc777766@hotmail.com
5 นายธีรวุฒิ ศรีพันธ์ชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นอ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 087- 0251922 mr.teerawut@yahoo.co.th
6 นางเสาวลักษณ์ จิตติมงคล โรงเรียนธีรธาดาเทคโนโลยี จ.ร้อยเอ็ด 45000 081-3203206 sawvaluk101@yahoo.com
7 นายชิต สุชนวนิช 32/13 – 14 ถ.ประชาธรรมรักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 089-6749318
8 นายชาตรี ศิริสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฎมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 084-5908789 chatie@hotmail.com
9 น.ส.สุโอปอ หิรัญจิรชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 083-4051555 opela_opor@hotmail.com
10 นายพจน์ศกรณ์ บวรกิจวัฒนะ หจก.อีฮงมอเตอร์มหาสารคาม 1110 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 085-0109790 bovornkit1@yahoo.com
11 นายปราชญ์ เปลืองศรี 58/98 ม.4 ถ.ธาตุผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น40000 043-239598
12 นายยรรยงค์ พรมดา 135 ถ.ศรีราชวงศ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม44000 080-7508923
13 นายกิตติ วงศ์ปัสสา ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 453/1ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-741211-3 kitt1_sme@hotmail.com
14 นายภุมพล อริยะนนทกะ 60 ร้านน้องโบ๊ตบิวตี้ซาลอน ถ.นาควิชัย ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 086-6373896
15 น.ส.จุฬารัตน์ หอมนาน 196 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 088-3144289
16 อาจารย์ธัญญธร ศรีวิเชียร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0-4375-4333 ต่อ 6098 satj_p@hotmail.com
17 นายอาชัญวิชญ์ ชุมพงษ์ศักดิ์ 15/8 ถ.ธรรมวงศ์สวัสดิ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 086-3551016 archanwit@hotmail.com
18 นางสาวอภิญญา ไวแสง 141 หมู่ 1 ต. กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 084-6865141
19 นางสาวรชพรรณ ฆารพันธ์ สถาบันวิจัยศิลปะวัฒนธรรมอีสาน ม.มหาสารคาม 087-8539225 yimmy_jr@hotmail.com
20 นายบุญเถิง อ้วนเลิง อบต.หัวเรือ อ.ปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
21 นายปฎิมา เหล่าชัย 552 ห้องเสื้อปฎิมา ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 081-1712977 patamatow.@hotmail.com
22 นายภานุชิต สิงห์อาจ บ้านหนองไฮ 238 หมู่ 2 ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 087-2255055 panuchit_2008@hotmail.com
23 นายศุภวิชญ์ สิงห์ชู หมู่บ้าน ศรีอุบล 20 หมู่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.ศรีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 082-1182811 sonic_afg@hotmail.com
24 นายธีระชาติ จิตระขัง 278 หมู่ 4 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160 086-6608201 j_jw_jj@hotmail.com
25 นายศักดา อุปสาร หมู่บ้านพวงเพชร3 เลขที่ 1/24 หมู่ 14 ซ.5 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 081-7681175 sakda-cy@hotmail.com
26 นายสุวิทย์ ธรรมแสง 674 หมู่ 21 ซ.มิตรภาพ11 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 085-0131032 s_suwit5@hotmail.com
27 นายบารมี ภูอาจคั้น 460/26 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 barame2505@yahoo.com
28 นายสุชาติ ศรีภักดี 460 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 085-0044649 sch_sripukceehm@hotmail.com
29 นายอนิรุทธ์ ผงคลี คณะการบัญชีและการจัดการ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 0-4375-4333 ต่อ 6098 anirut.p@acc.msu.ac.th
30 นายสลัด ช่างประเสริฐ 106 ซ.นครสวรรค์ 2/4 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 083-6610110 saladphag@hotmail.com

รายชื่อเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานใต้ 1
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมลล์
1 นางณชนก วันสุดล 343/27-28 หมู่ 6 ม.ราชธานี ซ.25 ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ. นครราชสีมา 30000 081-9673330 nachanokw@hotmail.com
2 นายอนุรักษ์ สวายสมดีกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 089-7170843
3 นายวรพจน์ สัจจาวัฒนา 43 ม.10 ต.บัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 044-020416 worrapoj@bkf.hotmail.com
4 นายเจษฎา เนื่องหล้า 12/180 อาคารมานนท์เพลส พหลโยธิน 67 พหลโยธินแขวงอนุสาวรีย์ บางเขน กทม.10210 081-8230033 nchatsada@hotmail.com
5 นางอรทัย โพธิกนิษฐ์ 102/156 ม.6 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 10310 081-5487501 topteam107@hotmail.com
6 นายธีรพัฒน์ ขุนชนะ 196/46 ม.2 ถ.พหลโยธิน ต.ชะแบบ อ.สันติ จ.อยุธยา 13170 083-1369523 tarapataa@gmail.com
7 นายขวัญอพัช อินทะกนก 223/67 ม.9 ต.โพธิกลาง อ.เมืองจ.นครพนม 18000 089-9469546
8 นายมนตรี จริงสันเทียะ 14/2 ม.2 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 084-9595844 montvee_kasinee@hotmail.com
9 นายชัยวัฒน์ บุญมี 123 ม.15 ถ.บุรีรัมย์-ประโชดชัย ต.เสม็ด อ.มือง จ.บุรีรัมย์ 31000 089-0541093
10 นายเดช ไกรสุข 41 ม.8 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 087-2587924

รายชื่อเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานใต้ 2
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมลล์
1 นายอิสรารัฐ ทัสนิยม 30 หมู่ 1 ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34360 082-3781080 chailai_best@hotmail.com
2 นายกิตติธัช รีรัตน์ 7/2 หมู่ที่ 20 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี34000 081-9773209 kittituch@hotmail.com
3 นางสาวกนิษฐกร กลิ่นส่ง 147 ถ.นครบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34360 081-6345459 hi_katay@yahoo.com
4 นางสาวสุทัศนีย์ ปักแก้ว 101 ถ.มาศนิวงศ์ ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 086-4102330 yungro.t@gmail.com
5 นายฉลาด ภู่ระหงษ์ 235/2 ซ.มหาลาภ ถ.เตชะวณิชย์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800 086-1097688 agrapol@yahoo.com
6 นายวีระ รุ่งเรือง 147 ถ.นครบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 819-308111 hi_katay@hotmail.com

รายชื่อทีมสนับสนุนเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมลล์
1 นางปิยะพร รักษ์เจริญ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 086-0012343 piyapon@dip.go.th
2 นายอารักษ์ เอี่ยมจ้อย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 084-1284452 arak@dip.go.th
3 นายสันทิศ สอนมูลปิ่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 089-6619074 suntis@dip.go.th
4 นายประยูร ป้องพาล ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 083-672475 prayoonpongpal@hotmail.com
5 นายสงศักดิ์ ปินยา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 086-6460557 Songsakpinya@hotmail.com
6 นายประสงค์ เรืองศรี ศูนย์ส่งเริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 085-9008248 prasongr@dip.com
7 นายสุพจน์ มกุลรัตน์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 081-8212080 supoj@dip.go.th

รายชื่อทีมที่ปรึกษาเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมลล์
1 ผศ.ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 081-9754618 chalard.c@msu.ac.th
2 ผศ.ดร.พิสิฎฐ์ บุญไชย สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนาธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 081-6015434 pisit.b@msu.ac.th
3 อ.ศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 081-6620119 sak_pawa@hotmail.com
4 ดร.ประสงค์ สายหงส์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 086-0758139 psaihong@gmail.com
5 นายทานตะวัน สิงห์แก้ว หน่วยวิจัยฯ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 086-2312025 tawan2520@gmail.com
6 นางรุ่งทิพย์ สิงพร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 081-9645951 rung.2550@hotmail.com

ดาวน์โหลดรายชื่อเอกสาร word

This entry was posted in เครือข่าย. Bookmark the permalink.

Leave a Reply