ยุทธศาสตร์เครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานเหนือ

เครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานเหนือ

พื้นที่เครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานบนประกอบไปด้วย ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย สกลนคร โดยมีศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี รับผิดชอบ มีสมาชิกเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมระดมความคิดเห็นจำนวน 10 คน
ผลการระดมความคิดเห็นโดยใช้เทคนิค (SWOT) เป็นเครื่องมือในการระดมสมอง สรุปผลได้ดังนี้

จุดแข็ง
1. ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน SP ประกอบไปด้วยบุคคลที่หลากหลายวิชาชีพ
2. มีที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน SP อยู่ในพื้นที่ที่ให้คำปรึกษาซึ่งมีความใกล้ชิดกับวิสาหกิจชุมชนทำให้ทราบปัญหาที่ลึกซึ้ง

จุดอ่อน
1. ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน SP ขาดความรู้ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาวิสาหกิจชุมชน
2. ขาดเงินงบประมารดำเนินการให้คำปรึกษา
3. ขาดการเชื่อมโยงเครือข่าย
4. ไม่มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน
5. ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน SP ยังขาดความยอมรับจากวิสาหกิจชุมชน
6. ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน SP ไม่เข้าใจบริบทวิสาหกิจชุมชน

โอกาส
1. วิสาหกิจชุมชนมีจำนวนมากในพื้นที่
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนมากต้องการผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
3. ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน SPได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
4. ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปให้คำปรึกษาแก่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่
5. ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน SP มีโอกาสได้เรียนรู้จากวิสาหกิจชุมชนที่ให้คำปรึกษา

อุปสรรค
1. วิสาหกิจชุมชนไม่เข้าใจบริบทที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน SP
2. หน่วยงานในพื้นที่ไม่ให้การสนับสนุนที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน SP
3. วิสาหกิจชุมชนขาดงบประมาณค่าตอบแทนแก่ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน SP
4. วิสาหกิจชุมชนขาดความรู้ในการติดต่อประสานงานกับภายนอก

วิสัยทัศน์
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย เพื่อก้าวสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

พันธกิจ
1. พัฒนาที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน SP ให้มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของวิสาหกิจชุมชน
2. พัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
3. แสวงหาแหล่งเงินทุนในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
4. เกิดการเชื่อมโยงกับวิสาหกิจชุมชน

จุดมุ่งหมายและเป้าประสงค์
1. มีเครือข่าย SP ที่เข้มแข็ง
2. พัฒนาความรู้ความสามารถ/และเพิ่มพูนประสบการณ์ของ SPในการให้คำปรึกษาวิสาหกิจชุมชน
3. แสวงหาแหล่งเงินทุนในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

การวางแผนกลยุทธ์
1. การสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน SP ให้เข้มแข็ง
– เชิญประชุมที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน SP อีสานตอนบนเพื่อชี้แจงจุดมุ่งหมายและบทบาทของ SP
– จัดตั้งศูนย์เครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน SP อีสานตอนบนโดยการกำหนด โครงสร้าง ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดผู้รับผิดชอบ
– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– จัดทำฐานข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
2. การพัฒนาที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน SP
– ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
– ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
– จัดทำโครงการนำร่องในพื้นที่ในแต่ละจังหวัด
3. แสวงหาเงินทุนในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยการเสนอโครงการเพื่อของบประมาณจากภาครัฐและเอกชน
4. สร้างเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงกับวิสาหกิจชุมชน
– โดยการจัดประชุมร่วมระหว่างวิสาหกิจชุมชน
– ฝึกอบรมวิสาหกิจชุมชน
– บริการให้คำปรึกษา

โครงการนำร่อง
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มข้าวหอมทองบ้านโคกสะอาด อำเภอ โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

หลักการและเหตุผล
เริ่มจากนโยบายจังหวัดเข้ามาสนับสนุนให้เกิดกลุ่มการผลิตข้าวฮางงอกจึงได้รวมกลุ่มกันเมื่อปี 2549 มีสมาชิกเริ่มแรก 2100 บาท โดยมีนาย ชาญชัย อรศรี เป็นประธานกลุ่ม จากการดำเนินงานของกลุ่มเกิดปัญหาในเรื่องดังต่อไปนี้

ปัญหา
 วัตถุดิบไม่ได้ มาตรฐาน
 กระบวนการผลิตยังไม่ได้มาตรฐานทำให้เกิดเชื้อราระหว่างการผลิต
 ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 ขาดเงินทุนในการดำเนินงาน
 ขาดแหล่งที่เก็บรักษาสินค้า
 ขาดช่องทางการจำหน่าย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2. เพื่อแก้ปัญหาแหล่งเงินทุน
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการตลาด

แผนการดำเนินงาน(Action Plan)
ตาราง 11 แผนการดำเนินงานโซนอีสานเหนือ

กิจกรรม

ระยะเวลา

งบประมาณ

สถานที่

1.สร้างโครงสร้างเครือข่าย SP ให้เข้มแข็ง

2554  – 2556

450,000

ศูนย์ภาค 4

1.1เชิญประชุม SP อีสานตอนบน
1.2 จัดตั้งศูนย์เครือข่าย
1.3  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

2.พัฒนาความรู้ของ SP
2.1  ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการ
2.2  ดูงานในแต่ละประเทศ
2.3  จัดทำโครงการนำร่องแต่ละจังหวัด

2554-2556
ชุมชน
4.1  จัดประชุมร่วมระหว่างวิสาหกิจชุมชนและSP
4.2  ฝึกอบรมวิสาหกิจชุมชนบริการให้คำปรึกษา

500,000

ศูนย์ 4 พื้นที่นำร่อง

3. จัดหาแหล่งเงินทุนในการพัฒนาวิสาหกิจ
3.1  เสนอโครงการเพื่อของบประมาณจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

2554-2556

50,000×3ปี
= 150,000 บาท

ศูนย์ภาค 4

4.สร้างเครือข่ายเกี่ยวข้องวิสาหกิจ

2554-2556

50,000×3ปี
= 150,000 บาท

ศูนย์ภาค 4 อุดรธานี

ชุมชน
4.1  จัดประชุมร่วมระหว่างวิสาหกิจชุมชนและSP
4.2  ฝึกอบรมวิสาหกิจชุมชนบริการให้คำปรึกษา

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร word : ยุทธศาสตร์เครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานเหนือ

This entry was posted in เครือข่ายอีสานเหนือ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply