ทำเนียบเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานเหนือ

ทำเนียบเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานเหนือ


นางนราภรณ์ วงศ์อภัย
จ.อุดรธานี โทร.089-7119968

นางไพรินทร์ แก้วกัญญา
จ.เลย โทร.080-6870804

นางวิไลรัตน์ สุภามา
จ.เลย โทร.081-7089095

ผศ.วิโรจน์ ปิยพิยานันท์
จ.เลย โทร.089-4228644

นายทรงศักดิ์ รักขุมแก้ว
จ.อุดรธานี โทร.081-8719836

นายโชคอนันต์ ธรรมโหร
จ.อุดรธานี โทร.080-7688880

นางพัชพร ธรรมเกตุ
จ.อุดรธานี โทร.083-1511193

นายวชิระ แก้วกุลบุตร
จ.เลย โทร.084-4184992

นายชาญชัย อรศรี
จ.หนองบัวลำภู โทร.087-2231587
Posted in เครือข่าย, เครือข่ายอีสานเหนือ | Leave a comment

ทำเนียบเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานใต้ 2

ทำเนียบเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานใต้ 2


นายกิตติธัช รีรัตน์
จ.อุบลราชธานี โทร.081-9773209

นายอิสรารัฐ ทัศนิยม
จ.อุบลราชธานี โทร.082-3781080

นายฉลาด ภู่ระหงษ์
จ.อุบลราชธานี โทร.086-1097688

นางสาวสุทัศนีย์ ปักแก้ว
จ.อุบลราชธานี โทร.086-4102330

นายสุพจน์ มกุลรัตน์
จ.อุบลราชธานี โทร.0818212080

นางสาวกนิษฐกร กลิ่นส่ง
จ.อุบลราชธานี โทร.081-6345459
Posted in เครือข่าย, เครือข่ายอีสานใต้ 2 | Leave a comment

ทำเนียบเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานใต้ 1

ทำเนียบเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานใต้ 1


นส.ณชนก วันสุดล
จ.นครราชสีมา โทร.081-9673330

นายเดช ไกรสุข
จ.บุรีรัมย์ โทร.087-2587924

นายชัยวัฒน์ บุญมี
จ.บุรีรัมย์ โทร.089-0541093

นายวิสันต์ชัย วงษ์กองแก้ว
จ.บุรีรัมย์ โทร.087-2353569

นางอรทัย โพธิกนิษฐ์
จ.นครราชสีมา โทร.081-5487501

นายธีรพัฒน์ ขุนชนะ
จ.นครราชสีมา โทร.083-1369323

นายเจษฎา เนื่องหล้า
จ.นครราชสีมา โทร.081-8230033

นางขวัญอพัช อินทะกนก
จ.นครราชสีมา โทร.089-9469546

อ.อนุรักษ์ สวายสมสีกุล
จ.สุรินทร์ โทร.089-7170843
Posted in เครือข่าย, เครือข่ายอีสานใต้ 1 | Leave a comment

ทำเนียบเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานกลาง

ทำเนียบเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานกลาง


นายพจน์ศกรณ์ บวรกิจวัฒนะ
จ.มหาสารคาม โทร.085-0109790

นายชิต สุชนวนิช
จ.ร้อยเอ็ด โทร.089-6749318

นางสาวอภิญญา ไวแสง
จ.มหาสารคาม โทร.084-686514

น.ส.จุฬารัตน์ หอมนาน
จ.มหาสารคาม โทร.088-3144289

นางสาวรชพรรณ ฆารพันธ์
จ.มหาสารคาม โทร.087-8539252

นางจุรีรัตน์ จันทรจำนง
จ.มหาสารคาม โทร.089-2745935

นายบุญเถิง อ้วนเลิง
จ.มหาสารคาม โทร.087-8678369

นางสาวสุนันทา กลิ่นถาวร
จ.มหาสารคาม โทร.084-4285969

นายสลัด ช่างประเสริฐ
จ.มหาสารคาม โทร.083-6610110

นายภุมพล อริยะนนทกะ
จ.มหาสารคาม โทร.086-6373896

ดร.ชาตรี ศิริสวัสดิ
จ.มหาสารคาม โทร.084-5908789

นางกัญญภา วงศ์ปัสสา
จ.มหาสารคาม โทร.080-4183717
Posted in เครือข่าย, เครือข่ายอีสานกลาง | Leave a comment

โครงสร้างการบริหารเครือข่าย

โครงสร้างการบริหารเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระบบการบริหารจัดการเครือข่าย

Posted in เครือข่าย | Leave a comment

เอกสารงานวิจัย งวด 2

รายงานงวดที่ 2 การสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชน

Posted in เอกสารที่เกี่ยวข้อง | Leave a comment