Author Archives: admin

ทำเนียบเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานเหนือ

ทำเนียบเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานเหนือ นางนราภรณ์ วงศ์อภัย จ.อุดรธานี โทร.089-7119968 นางไพรินทร์ แก้วกัญญา จ.เลย โทร.080-6870804 นางวิไลรัตน์ สุภามา จ.เลย โทร.081-7089095 ผศ.วิโรจน์ ปิยพิยานันท์ จ.เลย โทร.089-4228644 นายทรงศักดิ์ รักขุมแก้ว จ.อุดรธานี โทร.081-8719836 นายโชคอนันต์ ธรรมโหร จ.อุดรธานี โทร.080-7688880 นางพัชพร ธรรมเกตุ จ.อุดรธานี โทร.083-1511193 นายวชิระ แก้วกุลบุตร จ.เลย โทร.084-4184992 นายชาญชัย อรศรี จ.หนองบัวลำภู โทร.087-2231587

Posted in เครือข่าย, เครือข่ายอีสานเหนือ | Leave a comment

ทำเนียบเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานใต้ 2

ทำเนียบเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานใต้ 2 นายกิตติธัช รีรัตน์ จ.อุบลราชธานี โทร.081-9773209 นายอิสรารัฐ ทัศนิยม จ.อุบลราชธานี โทร.082-3781080 นายฉลาด ภู่ระหงษ์ จ.อุบลราชธานี โทร.086-1097688 นางสาวสุทัศนีย์ ปักแก้ว จ.อุบลราชธานี โทร.086-4102330 นายสุพจน์ มกุลรัตน์ จ.อุบลราชธานี โทร.0818212080 นางสาวกนิษฐกร กลิ่นส่ง จ.อุบลราชธานี โทร.081-6345459

Posted in เครือข่าย, เครือข่ายอีสานใต้ 2 | Leave a comment

ทำเนียบเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานใต้ 1

ทำเนียบเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานใต้ 1 นส.ณชนก วันสุดล จ.นครราชสีมา โทร.081-9673330 นายเดช ไกรสุข จ.บุรีรัมย์ โทร.087-2587924 นายชัยวัฒน์ บุญมี จ.บุรีรัมย์ โทร.089-0541093 นายวิสันต์ชัย วงษ์กองแก้ว จ.บุรีรัมย์ โทร.087-2353569 นางอรทัย โพธิกนิษฐ์ จ.นครราชสีมา โทร.081-5487501 นายธีรพัฒน์ ขุนชนะ จ.นครราชสีมา โทร.083-1369323 นายเจษฎา เนื่องหล้า จ.นครราชสีมา โทร.081-8230033 นางขวัญอพัช อินทะกนก จ.นครราชสีมา โทร.089-9469546 อ.อนุรักษ์ สวายสมสีกุล จ.สุรินทร์ โทร.089-7170843

Posted in เครือข่าย, เครือข่ายอีสานใต้ 1 | Leave a comment

ทำเนียบเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานกลาง

ทำเนียบเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานกลาง นายพจน์ศกรณ์ บวรกิจวัฒนะ จ.มหาสารคาม โทร.085-0109790 นายชิต สุชนวนิช จ.ร้อยเอ็ด โทร.089-6749318 นางสาวอภิญญา ไวแสง จ.มหาสารคาม โทร.084-686514 น.ส.จุฬารัตน์ หอมนาน จ.มหาสารคาม โทร.088-3144289 นางสาวรชพรรณ ฆารพันธ์ จ.มหาสารคาม โทร.087-8539252 นางจุรีรัตน์ จันทรจำนง จ.มหาสารคาม โทร.089-2745935 นายบุญเถิง อ้วนเลิง จ.มหาสารคาม โทร.087-8678369 นางสาวสุนันทา กลิ่นถาวร จ.มหาสารคาม โทร.084-4285969 นายสลัด ช่างประเสริฐ จ.มหาสารคาม โทร.083-6610110 นายภุมพล อริยะนนทกะ จ.มหาสารคาม … Continue reading

Posted in เครือข่าย, เครือข่ายอีสานกลาง | Leave a comment

โครงสร้างการบริหารเครือข่าย

โครงสร้างการบริหารเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระบบการบริหารจัดการเครือข่าย

Posted in เครือข่าย | Leave a comment

เอกสารงานวิจัย งวด 2

รายงานงวดที่ 2 การสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชน ปก คำนำ สารบัญ บัญชีภาพประกอบ บัญชีตาราง บทที่ 1 บทที่ 2 ส่วนที่ 1 บทที่ 2 ส่วนที่ 2 บทที่ 2 ส่วนที่ 3 บทที่ 3 บทที่ 4 ส่วนที่ 1 บทที่ 4 ส่วนที่ 2 บทที่ 4 ส่วนที่ 3 บทที่ 4 ส่วนที่ 4 … Continue reading

Posted in เอกสารที่เกี่ยวข้อง | Leave a comment