Category Archives: เครือข่ายอีสานใต้ 2

ทำเนียบเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานใต้ 2

ทำเนียบเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนอีสานใต้ 2 นายกิตติธัช รีรัตน์ จ.อุบลราชธานี โทร.081-9773209 นายอิสรารัฐ ทัศนิยม จ.อุบลราชธานี โทร.082-3781080 นายฉลาด ภู่ระหงษ์ จ.อุบลราชธานี โทร.086-1097688 นางสาวสุทัศนีย์ ปักแก้ว จ.อุบลราชธานี โทร.086-4102330 นายสุพจน์ มกุลรัตน์ จ.อุบลราชธานี โทร.0818212080 นางสาวกนิษฐกร กลิ่นส่ง จ.อุบลราชธานี โทร.081-6345459

Posted in เครือข่าย, เครือข่ายอีสานใต้ 2 | Leave a comment