การคิดอัตราดอกเบี้ยรถใหม่ 2567 เป็นแบบไหน วิธีการคำนวณดอกเบี้ยรถยนต์

หลักการ และวิธีคิดดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่ล่าสุด 2024

ในปี 2567 ต้อนรับปีใหม่กับดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่ที่ล่าสุดได้มีการประกาศออกมาแล้วสำหรับธุรกิจให้เช่าซื้อสินเชื่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยมีหลักการและวิธีคิดใหม่  เพื่อควบคุมดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่สำหรับธุรกิจเช่าซื้อสินเชื่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยกำหนดให้มีการคำนวณดอกเบี้ยรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ โดยให้คิดดอกเบี้ยรถที่แท้จริงต่อปีหรือเป็นแบบลดต้นลดดอก  ซึ่งดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่นี้ให้วิธีคิดดอกเบี้ยรถจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด ไม่ใช่คิดดอกเบี้ยรถแบบเงินต้นคงที่แบบเดิมอย่างที่ผ่าน ๆ มา ซึ่งก็เรียกไดว่าได้ใจผู้บริโภคกันไปเต็ม ๆ กันเลยทีเดียว ซึ่งธุรกิจให้เช่าซื้อสินเชื่อรถยนต์และรถ

จักรยานยนต์ นั้นเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2567  และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 12 ต.ค. 2567 โดยมีผลบังคับใช้หลังประกาศ 90 วัน นั้นก็คือ วันที่ 11 ม.ค. 2567 ที่ใกล้จะถึงนี้ ผู้บริโภคเตรียมเฮซื้อรถยนต์ใหม่ ด้วยดอกเบี้ยรถใหม่ กันได้เลย

อัตราดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่ 2567

นอกจากได้มีการประกาศวิธีคิดและหลักการในการคำนวณดอกเบี้ยรถยนต์ ดอกเบี้ยรถใหม่ สำหรับธุรกิจเช่าซื้อสินเชื่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปแล้วนั้น ยังได้มีการกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยรถใหม่ 2567 โดย ดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่ ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ต่อปี และกรณีรถยนต์ใช้แล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปี และรถจักรยานยนต์ต้องไม่เกินอัตรารร้อยละ 23 ต่อปี และอาจปรับเปลี่ยนให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศในทุก 3 ปี และหากกรณีผู้ให้เช่าหรือต้องการให้ปิดบัญชี โดยไม่ผ่อนรถยนต์ชำระเป็นรายงวดนั้น ดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่กำหนดให้ผู้ให้เช่าต้องให้ส่วนลดในการคำนวณดอกเบี้ย ดังนี้ คือ กรณีชำระค่างวดมาแล้วไม่เกิน 1 ใน 3 ของค่างวด ให้ได้รับส่วนลดไม่น้อยกว่า 60% ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ แต่หากชำระค่างวดมาแล้วไม่เกิน 2 ใน 3 ให้ได้ส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่า 70% และกรณีที่ชำระค่างวดเกินกว่า 2 ใน 3 ดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่ให้ได้รับส่วนลดทั้งหมดของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ

ข้อดีและข้อเสียสำหรับดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่

สำหรับดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่ ที่กำหนดให้มีการคำนวณดอกเบี้ยรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในอัตราดอกเบี้ยรถใหม่ นั้นส่งผลดีต่อผู้บริโภค ทำให้การซื้อรถยนต์คันใหม่ เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น เพราะอัตราดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่ที่เป็นแบบลดต้นลดดอกก็ช่วยให้ทุกคนเสียดอกเบี้ยน้อยลง และยอดเงินในการผ่อนรถเดือนละเท่าไหร่นั้นก็จะทำให้น้อยลงไปด้วยเช่นกัน แต่ถ้าจะถามว่าถ้าเราจะซื้อรถยนต์คันใหม่ เราจะขอสินเชื่อรถยนต์ที่ไหนดี สำหรับการคิดคำนวณ ดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่ ก็จะทำให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์นั้นอาจทำได้ยากมากขึ้น เพราะจะต้องมีการเข้มงวดในการให้สินเชื่อ โดยเฉพาะสินเชื่อรถจักรยานยนต์ที่ต้องเข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิมในการปล่อยสินเชื่อ และอาจส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงสินเชื่อสำหรับกลุ่มอาชีพอิสระ ที่มีรายได้ไม่แน่นอน ที่จะทำให้เข้าถึงสินเชื่อได้ยากมากขึ้นนั่นเอง

Scroll to Top