ลงทะเบียนคนว่างงานประกันสังคม วิธีการรายงานตัวว่างงานประกันสังคม

การลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์

การใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน 2024 ไม่เพียงง่ายและรวดเร็วในการทำงาน ซึ่งตอบโจทย์ให้กับทุกคนในทุกเรื่อง เช่นเดียวกันกับหน่วยงานของรัฐ  ก็ได้มีระบบลงทะเบียนคนว่างงานประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตนที่ต้องการหางาน และขึ้นทะเบียนว่างงาน และ รายงานตัวว่างงานประกันสังคม เพื่อเป็นการลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์ ซึ่งทำให้ผู้ประกันตนที่เงินว่างงานประกันสังคมสามารถที่จะลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมได้ง่ายขึ้น สะดวกมากขึ้น และการลงทะเบียนว่างงาน

ประกันสังคมนี้ก็สามารถที่จะลงทะเบียนว่างงานรับเงินชดเชย และเช็คเงินว่างงานประกันสังคม เรียกได้ว่าลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมแบบออนไลน์เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวนี้ได้เลย

ใครกันบ้างที่ต้องลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมเพื่อจะได้รับเงินชดเชย

ลงทะเบียนว่างงานกี่วันได้เงิน สำหรับคนว่างงาน 2567 ที่จะสามารถลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม หรือลงทะเบียนว่างงานรับเงินชดเชย ได้นั้น ต้องเป็นคนว่างงาน ที่ได้จ่ายเงินสบทบมาแล้ว 6 เดือน โดยภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนว่างงานกับนายจ้างรายสุดท้าย หรือว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย และว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป และต้องขึ้นทะเบียนว่างงาน หรือลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง นับแต่วันที่ 8 ของการว่างงาน และต้องรายงานตัวว่างงานประกันสังคม ไม่น้อยกว่าเดือนละครั้ง และเป็นผู้มีความสามารถในการทำงาน และพร้อมที่จะทำงานตามที่จัดให้และไม่ปฏิเสธการฝึกงาน และคนว่างงานลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม หรือลงทะเบียนว่างงานรับเงินชดเชยต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจาก ทุจริตต่อหน้าที่กระทำผิดอาญาต่อนายจ้าง หรือจงใจให้นายจ้างได้รับความเสียหาย หรือฝ่าฝืนข้อบังคับการทำงาน หรือละทิ้งการทำงาน ตลอดจนประมาทเลินเล่อให้นายจ้างได้รับความเสียหายร้ายแรง หรือได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา และต้องไม่ใช่ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ

ช่องทางและเอกสารที่ใช้สำหรับลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม

สำหรับคนว่างงาน สามารถที่จะลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม หรือลงทะเบียนว่างงานรับเงินชดเชย ได้ ช่องทางไหนได้บ้าง และเอกสารใช้อะไรบ้าง   สำหรับการลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม สามารถทำได้ 2 ช่องทางคือ ขึ้นทะเบียนว่างงาน และรายงานตัวว่างงานประกันสังคม โดยการติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานจัดหางานในเขตพื้นที่ของจังหวัดภูมิลำเนาหรือพื้นที่ที่เราสะดวก หรืออีกหนึ่งวิธีลงทะเบียนคนว่างงานประกันสังคมนั้นก็คือ การลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://empui.doe.go.th เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในปัจจุบัน สามารถทำได้ด้วยตนเองง่าย ๆ ส่วนวิธีและขั้นตอนในการลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพียงแค่ทำตามขั้นตอนและกรอกข้อมูลตามระบบเท่านั้นก็จะทำให้สะดวกโดยที่ไม่ต้องไปติดต่อเองที่สำนักงาน ซึ่งเอกสารที่ใช้สำหรับขอรับประโยชน์ทดแทนนั้นก็มี แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) หนังสือรับรองการออกจากงานหรือเลิกจ้าง  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

Scroll to Top